klassifikasiýasy

 • ECU KONNEKTOR GIRIŞ

  ECU KONNEKTOR GIRIŞ has köp >>

  Eger hereketlendiriji awtoulagyň "ýüregi" bilen deňeşdirilse, awtoulagyň "beýni" ECU bolmaly.Şeýlelik bilen ECU diýilýän zat, mikroprosessordan, ýadyňdan, giriş / çykyş interfeýsinden, analogdan sanly öwrüjiden we şekillendiriş we sürmek ýaly integral zynjyrlardan ybarat adaty bir çipli mikrokompýuter bilen deňdir.ECU-nyň roly, hereketlendirijiniň ot almagy, howa ýangyjynyň gatnaşygy, işsiz tizlik we gaz çykarylyşy ýaly köp parametrlere gözegçilik etmek üçin dürli datçikler arkaly ulagyň sürüş şertlerini hasaplamakdyr. Işleýän temperatura -40-dan 80-e çenli. derejeler, şeýle hem uly yrgyldylara çydap bilýär, şonuň üçin ECU-nyň zaýalanmagy ähtimallygy gaty az.ECU-da CPU esasy bölekdir.Hasaplamak we gözegçilik etmek wezipeleri bar.Dwigatel işleýän wagty, her datçigiň signallaryny ýygnaýar, hasaplamalary ýerine ýetirýär we gözegçilik edilýän obýektiň işine gözegçilik etmek üçin hasaplamalaryň netijelerini gözegçilik signallaryna öwürýär. Global awtoulag birleşdirijileri birleşdiriji pudagyň takmynan 15% -ini tutýar, we geljekde awtoulag elektron önümleri bilen dolandyrylýan has uly paýy eýelemegine garaşylýar.Önümiň bahasy gurluşy taýdan Hytaýda her awtoulagda ulanylýan birikdirijileriň ortaça bahasy bary-ýogy birnäçe ýüz ýuana, daşary ýurtlarda bir awtoulag üçin birikdirijileriň bahasy takmynan 125-150 dollar.uly ösüş potensialy.Geljekde her awtoulag 600-1,000 elektron birikdirijini ulanar, bu häzirki ulanylýanlardan has köp. Şonuň üçin geljekde Hytaýyň awtoulag birikdiriji pudagy daşary ýurt tarapyndan maliýeleşdirilýän kärhanalar bilen Hytaýyň ýerli kärhanalarynyň arasynda bäsdeşlik bazary bolar!“Yueqing Xuyao ​​Electric Co., Ltd.” 10 ýyldan gowrak wagt bäri awtoulag birikdirijilerinde ýöriteleşýär.Kompaniýanyň 3000-den gowrak önümi bar, şolaryň arasynda ECU birikdirijilerini öndürmek we özleşdirmek tegelekde iň meşhurdyr.FAW-Volkswagen, Geely we BYD ýaly köp sanly awtoulag kompaniýasy bilen hyzmatdaşlyk etdi.Üpjünçiligiň hili ajaýyp we abraýy ajaýyp.Dünýäniň dürli gatlaklaryndan bolan adamlar bilen çuňňur hyzmatdaşlyga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.
 • Awtoulag birikdirijilerini tanatmak

  Awtoulag birikdirijilerini tanatmak has köp >>

  Awtoulag birikdirijileri, häzirki zaman önümçiliginde ulanylýan gorag komponentleri bolup, enjam birikmeleriniň durnuklylygyny ýokarlandyrmakda möhüm ähmiýete eýe.
 • Maşyn birikdirijileriniň giriş 1

  Maşyn birikdirijileriniň giriş 1 has köp >>

  Awtoulag birikdirijisiniň esasy wezipesi, tok akymynyň we zynjyryň kadaly işlemegi üçin awtoulag simleriniň arasynda toklaryň kadaly geçmegini üpjün etmek we petiklenen ýa-da aýlanmaýan zynjyry birikdirmekdir.
 • ŞERTLERI OF GIRIŞI

  ŞERTLERI OF GIRIŞI has köp >>

  2016-njy ýyl meniň ýurdumyň awtoulag pudagynyň dikeldilen ýyly.Merkezi syýasatyň berilmegi we 80-nji we 90-njy ýyllardan soňky döwürde jemgyýetde kem-kemden berk ornaşmagy bilen bu ýaş nesiller ýaşaýyş jaýyna kän bir gyzyklanmaýarlar, ýöne köpleriň özlerine eýe bolmak isleýärler.

biz hakda

Medeniýet, kärhananyň ruhy we kärhananyň iş dünýäsinde buýsanç bilen durmagy üçin esasdyr.Medeniýeti suwarmazdan, kärhana çeşmesiz suw ýalydyr we uzak wagtlap dowam edip bilmez. Korporatiw medeniýetiň ösmegi bilen şu güne çenli her kim öz manysynyň hemmeler tarapyndan paýlaşylýan pikirleniş we özüni alyp barş endikleriniň usulydygyna göz ýetirdi. Kärhananyň agzalary. Korporatiw medeniýet gurluşygynyň hakyky täsiri ajaýyp medeniýete eýe bolan adamlary terbiýelemekde we özgertmekde bolýar.

has köp >>

täzelikleri dowam etdirýär